ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

Όροι Χρήσης
Οι επισκέπτες – χρήστες της ιστοσελίδας epeigonta.gr, καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους παρόντες όρους και να προβούν στην χρήση – επίσκεψη της ιστοσελίδας μας, μόνο εφόσον αποδέχονται πλήρως τους όρους του παρόντος.

Η χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας συνεπάγεται και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων και προϋποθέσεων.
Η ιστοσελίδα μας, epeigonta.gr, διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ ενδιαφερομένου και επαγγελματία Υγείας για την παροχή από τον επαγγελματία υγείας, των αναγραφόμενων εντός της ιστοσελίδας υπηρεσιών εξυπηρέτησης, κατόπιν συνεννόησης με τον ενδιαφερόμενο.
Εν τούτοις σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως, καιρικών φαινομένων, διαδηλώσεων, καταστροφών και άλλων κωλυμάτων, μπορεί να καταστεί μη δυνατή η προσέγγιση και  η εξυπηρέτηση από τον επαγγελματία υγείας προς τον ενδιαφερόμενο.  Σε τέτοιες περιπτώσεις, ειδοποιείται άμεσα ο ενδιαφερόμενος από το τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Εταιρεία μας, δεν αντικαθιστά ούτε αναπληρώνει υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και άμεσης επέμβασης, όπως το ΕΚΑΒ.

Οι επαγγελματίες υγείας που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, στους ενδιαφερομένους, καθίστανται ως μοναδικοί και αποκλειστικοί υπεύθυνοι για τις υπηρεσίες τους. Η ιστοσελίδα μας epeigonta.gr, ουδεμία ευθύνη,  ανάμιξη και συνυπευθυνότητα φέρει, για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους επαγγελματίες υγείας που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον κάθε ενδιαφερόμενο.
Οι συνεργαζόμενοι Ιατροί της Εταιρείας παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τους κοινά αποδεκτούς κανόνες της Ιατρικής επιστήμης, τα αναγνωρισμένα διαγνωστικά πρωτόκολλα ανά περίπτωση, τις δυνατότητες του εξοπλισμού τους και των λοιπών διαγνωστικών μέσων και τις ειδικότερες περιστάσεις και συνθήκες έκαστου περιστατικού.

Ο ασθενής που κάνει  χρήση των υπηρεσιών των συνεργαζομένων Ιατρών της Εταιρείας (και σε περίπτωση αδυναμίας του ασθενούς, οι οικείοι που απευθυνθήκαν στην Εταιρεία για ιατρική συνδρομή) οφείλουν να γνωστοποιήσουν άμεσα στον Ιατρό το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά οφείλουν να επιδείξουν ιατρικά βιβλιάρια, προηγούμενες διαγνώσεις, συνταγογραφήσεις, ακτινογραφίες, τομογραφίες, αιματολογικές ή/ και άλλες εξετάσεις, νοσηλείες, γνωστές αλλεργίες, τυχόν χειρουργικές επεμβάσεις και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία που ενδέχεται να επηρεάζει την κατάσταση και την κλινική εικόνα του ασθενούς. Επίσης οφείλουν να ενημερώσουν τον Ιατρό αν ο ασθενής έλαβε, ακόμη και χωρίς ιατρική συνταγή, οποιοδήποτε φάρμακο και εν γένει φαρμακευτικό προϊόν καθώς  και για τη διατροφή του και τη χρήση, συστηματική ή μη, ναρκωτικών ουσιών, την κατανάλωση αλκοόλ και κάθε άλλης εξαρτησιογόνου ουσίας.

Η Εταιρεία και οι συνεργαζόμενοι Ιατροί δεν ευθύνονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο έναντι ασθενούς σε περίπτωση που δεν γνωστοποιήθηκε εγκαίρως κρίσιμη πληροφορία κατά τα ανωτέρω, με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής η ορθή και έγκαιρη διάγνωση του περιστατικού και κατ’ επέκταση η ιατρική αντιμετώπισή του. Η Εταιρεία και οι συνεργαζόμενοι Ιατροί δεν ευθύνονται σε περίπτωση που ο ασθενής ή/ και οι οικείοι του κατά τα ανωτέρω, δεν ακολούθησαν εν όλω η εν μέρει τις συστάσεις των Ιατρών, τυχόν θεραπευτική αγωγή που χορηγήθηκε και άλλες σχετικές οδηγίες. Επίσης, η Εταιρεία και οι συνεργαζόμενοι αυτής  Ιατροί, ουδεμία ευθύνη φέρουν για ιατρικές συμβουλές τρίτων, ιατρών ή μη ούτε και υποχρεούνται να λάβουν υπόψη τέτοιες συμβουλές κατά τη διάγνωση και αντιμετώπιση των περιστατικών.

Η Εταιρεία και οι συνεργαζόμενοι Ιατροί της δεσμεύονται από τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και τον Γενικό Κανονισμό για την προστασία Δεδομένων (GDPR). Όποιες πληροφορίες συλλεχθούν, με οποιοδήποτε τρόπο στο πλαίσιο της χρήσης των υπηρεσιών της Εταιρείας και των συνεργαζόμενων Ιατρών αφορούν αποκλειστικά στην ορθή διάγνωση και αντιμετώπιση των περιστατικών και δεν κοινοποιούνται σε οιονδήποτε τρίτο, πλην νομίμων εξαιρέσεων ρητά επιβαλλόμενων από το Νόμο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ασθενούς ή/ και των οικείων του κατά τα ανωτέρω. Η συναίνεση τεκμαίρεται σε περίπτωση που δεδομένα είναι απαραίτητα για την ασφαλιστική κάλυψη του ασθενούς από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα κατόπιν σχετικής υπόδειξης του ασθενούς ή/ και των οικείων του ή για την περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω νοσηλεία σε μονάδες δευτεροβάθμιας φροντίδας (πχ. Εισαγωγή σε νοσοκομείο όταν το περιστατικό που διαγνώστηκε δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί κατ’ οίκον). Στις ως άνω περιπτώσεις, τα δεδομένα τα οποία θα γνωστοποιηθούν θα είναι τα απολύτως απαραίτητα για ιατρικούς και ασφαλιστικούς λόγους και όσα τυχόν επιβάλλονται από το Νόμο, αποκλειομένων ρητά εμπορικών ή/ και διαφημιστικών σκοπών.

Τα δεδομένα αυτά παραμένουν στα ψηφιακά και φυσικά αρχεία της Εταιρείας και των συνεργαζόμενων Ιατρών αποκλειστικά και μόνο για ιατρικούς λόγους και την άμεση και ευχερέστερη αντιμετώπιση τυχόν μελλοντικών περιστατικών του αυτού ασθενούς, για μία δεκαετία από την τελευταία χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας και των συνεργαζόμενων Ιατρών. Ο ασθενής έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά και τον ιατρικό του φάκελο, με υποβολή γραπτού αιτήματος και με επιβεβαίωση της ταυτότητάς του με κάθε πρόσφορο μέσο. Ο ασθενής έχει επίσης δικαίωμα, κατόπιν γραπτού αιτήματος, της διαγραφής των ως άνω δεδομένων που τον αφορούν από τα αρχεία της Εταιρείας και των συνεργαζόμενων Ιατρών, πλην αυτών που επιβάλλεται να τηρούνται από Νόμο (πχ φορολογικά στοιχεία κτλ).

Για οποιοδήποτε θέμα δεν καλύπτεται από την παρούσα δήλωση, εφαρμογή έχει η κείμενη νομοθεσία. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την παροχή υπηρεσιών από την Εταιρεία ή/και από τους συνεργαζόμενους Ιατρούς, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της έδρας της Εταιρείας και εφαρμοστέο Δίκαιο το Ελληνικό. Η Εταιρεία και οι συνεργαζόμενοι Ιατροί προτείνουν και συνιστούν την επίλυση τυχόν διαφοράς οιασδήποτε φύσεως, στο πλαίσιο των υπηρεσιών τους, με το θεσμό της Διαμεσολάβησης.

Οι επισκέπτες – χρήστες της ιστοσελίδας μας πρέπει να λάβουν υπόψη τους, ότι η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους και προς άλλους διαδικτυακούς τόπους.  Όμως η ιστοσελίδα μας, δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για τις πρακτικές και όρους πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων ή το περιεχόμενο των εν λόγω διαδικτυακών τόπων.

Κατά τη διάρκεια περιήγησης σας στην ιστοσελίδα μας epeigonta.gr, λαμβάνουμε κάποιες πληροφορίες – δεδομένα καταγραφής (μέσω του google analytics), που περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως τη διεύθυνση IP, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, την ιστοσελίδα αναφοράς, τις σελίδες που επισκεφθήκατε, την τοποθεσία, τον πάροχο, τις πληροφορίες συσκευής (συμπεριλαμβανομένων των αναγνωριστικών συσκευών και εφαρμογών), τους όρους αναζήτησης και τις πληροφορίες cookies.  Αυτά τα δεδομένα καταγραφής από την google τα χρησιμοποιούμε για να εξελίξουμε τις υπηρεσίες μας και να διασφαλίσουμε την ασφαλή, αξιόπιστη και ισχυρή απόδοση τους, καθώς και για να καθορίσουμε ποιο περιεχόμενο είναι δημοφιλές από τις υπηρεσίες μας και  να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε.

Χρήση Cookies – Τι είναι τα cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει στον υπολογιστή σας, το κινητό σας ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή σας ένας διαδικτυακός τόπος όταν τον επισκέπτεστε. Με τα cookies ο διαδικτυακός τόπος θυμάται για κάποιο χρονικό διάστημα τις ενέργειες και τις προτιμήσεις σας.
Στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούμε τα cookies για να καταστήσουμε ευκολότερη την χρήση της και να την προσαρμόσουμε καλύτερα στις ανάγκες σας.  Χρησιμοποιούμε επίσης τα cookies για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μας, ώστε να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό της.  Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές.

Σε κάθε περίπτωση, ο επισκέπτης – χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του (πχ. Chrome), κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.
Η χρήση της ιστοσελίδας μας από εσάς συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική σχετικά με τα Cookies.
Είμαστε πρόθυμοι να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ερώτησή σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τις σχετικές ερωτήσεις σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση epeigonta.gr@gmail.com.